แนวทางการเรียน

ดาวน์โหลด

เล่าสู่กันฟัง

 • คุณมีอะไรที่อยากขอบคุณพระเจ้า?  
 • มีอะไรที่ทำให้คุณเครียดอยู่บ้าง?
 • มีใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่บ้าง?  คุณจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร?  

ทบทวนในพระคัมภีร์ (ตั้งแต่การเรียนพระคัมภีร์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)

 • เล่าเรื่องที่เรียนไปครั้งที่แล้วอีกครั้ง
 • จากเรื่องนี้ทำให้ชีวิตคุณทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้าง?
 • คุณเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้าง และมีการตอบสนองอย่างไร?

อ่านและเล่าเรื่องอีกครั้ง

 • ให้คนหนึ่งอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ตอนใหม่ และที่เหลือฟังจนจบ ให้ใครสักคนเล่าเรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนคนอื่นช่วยกันเติมส่วนที่ขาดไป

อ่านและคิดตาม

 • อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง
 • แบ่งปันสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดเกี่ยวกับ พระเจ้า  พระเยซู และแผนการของพระองค์

อ่านและคิดตามอีกครั้ง

 • อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง
 • แบ่งปันสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดเกี่ยวกับ มนุษย์

สำรวจตนเอง  

 • จากการศึกษาพระคัมภีร์ครั้งนี้ มีสิ่งใดบ้างที่ฉันทำได้ดีอยู่แล้ว
 • มีสิ่งใดบ้างที่ฉันต้องเปลี่ยนแปลง

ห่วงใยผู้อื่น

 • มีใครบ้างที่ควรจะได้ฟังเรื่องนี้ และฉันจะเล่าให้เขาฟังได้อย่างไร?
 • มีใครที่ฉันจะชวนมาเรียนพระคัมภีร์ได้บ้าง

บทความพระคัมภีร์ที่แนะนำ

ดาวน์โหลด

การทรงสร้างของพระเจ้าปฐมกาล 1:1-25
พระเจ้าสร้างมนุษย์ชายหญิงปฐมกาล 2:4-24
มนุษย์ชายหญิงกินผลของต้นไม้ปฐมกาล 3:1-13
คำสาปของพระเจ้าปฐมกาล 3:14-24
พระเจ้าเสียพระทัยกับสิ่งทรงสร้างปฐมกาล 6:5-8
พระเจ้าช่วยโนอาห์และครอบครัวปฐมกาล 6:9 - 8:14
พันธสัญญาของพระเจ้ากับโนอาห์ปฐมกาล 8:15 -9:17
พันธสัญญาของพระเจ้ากับอับรามปฐมกาล 12:1-8, 15:1-6, 17:1-7
อับราฮัมถวายบุตรชายเป็นเครื่องเผาบูชาปฐมกาล 22:1-19
พระเจ้าทรงแบ่งประชากรของพระองค์อพยพ 12:1-28
พระบัญญัติของพระเจ้าอพยพ 20:1-21
เครื่องบูชาไถ่บาปเลวีนิติ 4:1-35
ผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของพระเจ้าอิสยาห์ 53
กำเนิดของพระเยซูลูกา 1:26-38, 2:1-20
พระเยซูทรงรับบัพติศมามัทธิว 3; ยอห์น 1:29-34
พระเยซูถูกทดลองมัทธิว 4:1-11
พระเยซูและผู้นำศาสนายอห์น 3:1-21
พระเยซูและหญิงชาวสะมาเรียยอห์น 4:1-26, 39-42
พระเยซูและคนง่อยลูกา 5:17-26
พระเยซูทรงห้ามพายุมาระโก 4:35-41
พระเยซูและชายถูกผีเข้ามาระโก 5:1-20
พระเยซูทรงเรียกคนตายให้ฟื้นยอห์น 11:1-44
พระเยซูพูดถึงการทรยศและพันธสัญญามัทธิว 26:17-30
พระเยซูถูกทรยศและเผชิญหน้ากับ การพิจารณาคดียอห์น 18:1-19:16
พระเยซถูกตรึงลูกา 23:32-56
พระเยซคืนพระชนม์ลูกา 24:1-35
พระเยซปรากฏแก่สาวกและเสดจ็ ขนึ้ สู่สวรรค์ลูกา 24:36-53
เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้ายอห์น 3:1-21