پخش ویدئو

برنامه مکاشفه کتاب مقدس

دانلود

راهنمای مطالعه

راهنما برای استفاده از برنامه مکاشفه کتاب مقدس

صحبت کردن -1

:برای شروع مطالعه کتاب مقدس هر فرد باید به این پرسش ها پاسخ دهد

برای چه چیز شکرگذار هستید ؟
چه چیز باعث نگرانی شما می شود؟ 
 چه کسی به کمک ما احتیاج دارد ؟ 
چگونه این گروه میتواند به آنها کمک کند ؟

نگاهی به جلسه گذشته 2

داستان جلسه قبل را بازگو کنید 
 با توجه به داستان جلسه گذشته کار متفاوتی انجام داده اید ؟
 آیا داستان جلسه گذشته را با شخص دیگری درمیان گذاشته اید و آیا واکنشی و نظری در این خصوص داشته اند ؟

خواندن و بازگو کردن 3

یک نفر متن کتاب مقدس را با صدای بلند میخواند ، و بقیه آن را دنبال میکنند 
شخص دیگری در صورت امکان همان قسمت کتاب مقدس را از حفظ باز گو کند، دیگران میتوانند آنچه را که فرامش شده است را تکمیل کنند

نگاه کنید -4

.آیه را یکبار دیگر بخوانبد
.این آیه درباره خدا و عیسی مسیح و نقشه او چه میگوید ، نظرتان را با یکدیگر به اشتراک بگذارید 

دوباره نگاه کنید -5

متن آیه را یک بار دیگر بخوانید
.این آیه درباره انسان و بشریت چه میگوید ، نظرتان را با یکدیگر به اشتراک بگذارید 

درون من -6

بر اساس مطالعه این آیه ، من چه کاری را به درستی انجام میدهم ؟
چه چیزی را باید تغییر دهم ؟

چه کسی دیگر ؟ -7

چه کسی نیاز به شنیدن این داستان دارد ؟
چگونه میتوانیم موضوع آن آیه را با انها به اشتراک بگذارم ؟
چه کسی را میتوانیم برای مطالعه کتاب مقدس دعوت کنم ؟

آیات پیشنهادی برای مطالعه کتاب مقدس

۱آفرینش جهانپیدایش ۱ : ۱-۲۵
۲خداوند زن و مرد را خلق میکندپیدایش ۲ : ۴-۲۴
۳زن و مرد میوه را میخورندپیدایش ۳ :۱-۱۳
۴نفرین های خداوندپیدایش ۳ : ۱۴-۲۴
۵خداوند از خلقتش پشیمان شدپیدایش ۶ : ۵-۸
۶خداوند نوح و خانواده اش را نجات میدهدپیدایش ۶ : ۹ و ۸: ۱۴
۷عهد خداوند با نوحپیدایش ۸ : ۱۵ و ۹ : ۱۷
۸عهد خداوند با ابراهیم۷-۱ :۱۷ و ۱۲ : ۱-۸ و ۱۵ : ۱-۶ پیدایش
۹ابراهیم پسرش را به عنوان قربانی پیشکش میکندپیدایش ۲۲ :۱-۱۹
۱۰خداوند به مردم رحم میکندخروج ۱۲ :۱-۲۸
۱۱احکام خداوندخروج ۲۰: ۱-۲۱
۱۲قربانی گناهلاویان ۴: ۱-۳۵
۱۳خدمتگذار راستین خداونداشعیا : ۵۳
۱۴تولد عیسی مسیحیوحنا ۱: ۲۹-۳۴ و متی ۳
۱۵تعمید عیسی مسیحمتی ۴ :۱-۱۱
۱۶ازمایش عیسی مسیحیوحنا ۳ :۱- ۲۱
۱۷عیسی مسیح و یک رهبر مذهبییوحنا ۳ :۱- ۲۱
۱۸عیسی مسیح و زن سامرییوحنا۳۹:۴-۴۲ و یوحنا۱:۴-۲۶
۱۹عیسی مسیح و مرد مفلوجلوقا ۵ :۱۷-۲۶
۲۰عیسی مسیح طوفان را ارام کردمرقس ۴ :۳۵-۴۱
۲۱ ملاقات عیسی مسیح با مردی با روح پلیدمرقس ۵ :۱-۲۰
۲۲عیسی مسیح مردی را از مردگان زنده میکندیوحنا ۱۱: ۱-۴۴
۲۳عیسی مسیح در مورد مرگ خود سخن میگویدمتی ۲۶ :۱۷-۳۰
۲۴خیانت به عیسی مسیح و محاکمه اویوحنا ۱۸: ۱- ۴۰ و یوحنا ۱۹ :۱-۱۶
۲۵مصلوب شدن عیسی مسیح لوقا ۲۳ :۳۲-۵۶
۲۶رستاخیز عیسی مسیحلوقا ۲۴ :۱-۳۵
۲۷ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان وصعود به بهشتلوقا ۲۴: ۳۶-۵۳
۲۸ورود به ملکوت خدایوحنا ۳ :۱-۲۳