Guia d’estudi

Feu servir aquesta guia quan us trobeu per a estudiar la Bíblia

Descàrrega

1. Feu un debat

Comenceu la sessió d’estudi responent les següents preguntes:

 • En quines coses et sents agraït/da?
 • Què et provoca estrès?
 • Qui creus que podria necessitar la nostra ajuda? Com els podria ajudar aquest grup?

2. Feu un recordatori (de la sessió 2 en endavant)

 • Torneu a relatar la història de la trobada anterior.
 • Què heu fet d’una altra manera després d’haver escoltat aquesta història?
 • A qui li heu explicat i com ha reaccionat?

3. Llegiu i torneu a relatar la història

 • Una persona llegeix el passatge de la Bíblia en veu alta i la resta el segueix.
 • Algú altre prova de tornar a relatar el passatge de memòria. Els altres poden acabar de completar les parts que hi faltin.

4. Practiqueu l’observació

 • Torneu a llegir el passatge.
 • Debateu el que diu aquest passatge sobre Déu, Jesús o el seu pla.

5. Torneu a observar

 • Torneu a llegir el passatge una vegada més.
 • Debateu el que diu aquest passatge sobre les persones.

6. El meu interior

 • Segons aquesta sessió d’estudi, què estic fent bé?
 • Què he de canviar?

7. Qui més?

 • Qui necessita escoltar aquesta història?
 • Com la puc explicar a aquestes persones?
 • A qui puc convidar a estudiar la Bíblia?

Passatges bíblics suggerits

PASSATGES BÍBLICS SUGGERITS

Descàrrega

 1. La creació: Gènesi: 1:1-25
 2. L’home i la dona: Gènesi 2:4-24
 3. El pecat i les seves conseqüències: Gènesi 3:1-13
 4. Les malediccions de Déu: Gènesi 3:14-24
 5. Déu es penedeix de la seva creació: Gènesi 6:5-8
 6. Déu salva Noè i la seva família: Gènesi 6:9 – 8:14
 7. Aliança de Déu amb Noè: Gènesi 8:15 -9:17
 8. Aliança de Déu amb Abram: Gènesi 12:1-8, 15:1-6, 17:1-7
 9. Abram ofereix el seu fill en ofrena: Gènesi 22:1-19
 10. Déu salva el seu poble: Èxode 12:1-28
 11. Els deu manaments: Èxode 20:1-21
 12. Sacrificis pel pecat: Levític 4:1-35
 13. El just servent de Déu: Isaïes 53
 14. Anunci del naixement de Jesús: Lluc 1:26-38, 2:1-20
 15. Baptisme de Jesús: Mateu 3; Joan 1:29-34
 16. Temptacions de Jesús: Mateu 4:1-11
 17. Jesús i el líder religiós: Joan 3:1-21
 18. Jesús i la samaritana  Joan 4:1-26, 39-42
 19. Guarició d’un paralític Lluc 5:17-26
 20. La tempesta calmada  Marc 4:35-41
 21. Guarició d’un endimoniat a Gèrasa: Marc 5:1-20
 22. La resurrecció de Llàtzer: Joan 11:1-44
 23. Anunci de la traïció de Judes: Mateu 26:17-30
 24. Jesús, traït i condemnat a mort – Joan 18:1-19:16
 25. Crucifixió de Jesús: Lluc 23:32-56
 26. Resurrecció de Jesús: Lluc 24:1-35
 27. Jesús s’apareix als deixebles i ascendeix al cel: Lluc 24:36-53
 28. Entrada al Regne de Déu: Joan 3:1-21